więcej


Europejscy interesariusze wzywają do natychmiastowego działania w obliczu sytuacji kryzysowej (20812)

2019-05-07

Drukuj
galeria

W opublikowanym dzisiaj bezprecedensowym wezwaniu do działania w dziedzinie klimatu szeroka koalicja wzywa europejskich przywódców do podjęcia zdecydowanych działań w odpowiedzi na kryzys klimatyczny. 

Setki europejskich miast, regionów, przedsiębiorstw, grup młodzieżowych i wyznaniowych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego pracujących nad klimatem, prawami człowieka, sporami sądowymi, mobilizacją, sportem i zdrowiem wzywają przywódców do głębokiej zmiany sposobu, w jaki prowadzimy nasze społeczeństwa i gospodarki, aby ograniczyć wzrost temperatury do 1,5 ° C.

Wezwanie do działania w sprawie klimatu ma miejsce przed debatą szefów państw i rządów UE na temat przyszłości Europy na szczycie w Sybinie w dniu 9 maja, a wybory europejskie w dniach 23–26 maja. Oczekuje się, że zmiany klimatyczne będą głównym problemem obu wydarzeń, które ostatnio zyskały na znaczeniu w postaci masowych protestów obywateli domagających się działań politycznych.

Sygnatariusze wezwania do działania w dziedzinie klimatu domagają się, aby obecni i przyszli przywódcy UE zareagowali na publiczną mobilizację, publicznie zobowiązując się do uczynienia działań na rzecz klimatu priorytetem dla Europy zarówno podczas przyszłości Europy, jak i debat wyborczych. Zaproszenie określa pięć kroków dla nowego Parlamentu Europejskiego i Komisji, a także dla wszystkich rządów państw członkowskich UE:

1. Zobowiązać się do przyspieszenia działań mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. I jak najszybszego osiągnięcia poziomu emisji zerowej netto.

2. Zaplanować koniec stosowania paliw kopalnych i zapewnić silne wsparcie efektywności energetycznej, energii odnawialnej i redukcji emisji poza sektorem energetycznym.

3. Zapewnienie sprawiedliwego i sprawiedliwego przejścia oraz zapewnienie, że UE zwiększy swoje wsparcie dla krajów rozwijających się w celu łagodzenia zmian klimatu i dostosowywania się do nich.

4. Zwiększenie wysiłków na rzecz wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym i zwiększenia wydajności zasobów.

5. Uznanie ochrony różnorodności biologicznej i odbudowy ekosystemów za kluczowy element działań w dziedzinie klimatu.

Sygnatariusze to niektóre z największych europejskich sieci miast i regionów (np. C40, Miasta energetyczne, Sojusz klimatyczny, Fedarene, CPMR), najbardziej wpływowe grupy biznesowe (np. Korporacyjna Grupa Liderów, Inicjatywa Haga, Rada Klimatyczna), największa europejska koalicja organizacji pozarządowych w sprawie klimatu i energii (Climate Action Network Europe) oraz członkowie międzynarodowego ruchu strajkujących uczniów (Youth for Climate, Fridayays for Future).

Sygnatariusze Call Climate Action złożyli następujące oświadczenia:

Organizacje pozarządowe:

Wendel Trio, dyrektor Climate Action Network (CAN) Europe, powiedział:

„Rozpoczynamy pobudkę na rzecz klimatu dla wszystkich obecnych i przyszłych polityków europejskich. Nadszedł czas, aby decydenci z UE zajęli stanowisko i zobowiązali się do podjęcia zdecydowanych działań w celu stawienia czoła kryzysowi klimatycznemu. Nasze wezwanie do działania w dziedzinie klimatu daje im wskazówki, jak głęboko zmienić sposób, w jaki prowadzimy nasze społeczeństwa i gospodarki, aby ograniczyć wzrost temperatury do 1,5 ° C. ”

Marc-Olivier Herman, przewodniczący unijnej polityki sprawiedliwości gospodarczej, Oxfam EU Advocacy Office powiedział:

„Najbiedniejsze społeczności na świecie płacą najwyższą cenę za niewystarczającą reakcję Europy na kryzys klimatyczny. Kandydaci na urzędy na szczeblu unijnym i krajowym muszą zobowiązać się do zapewnienia ambitnej, sprawiedliwej i zrównoważonej polityki klimatycznej w Europie. Oznacza to ograniczenie emisji w domu i zapewnienie wystarczającej liczby finansowanie krajów rozwijających się na rzecz rozwoju niskoemisyjnego i przystosowanie się do zmian klimatycznych, co najważniejsze, oznacza to naprawienie szkodliwych polityk UE, takich jak przepisy bloku dotyczące bioenergii, które promują spalanie żywności i lasów, a jednocześnie spychają ludzi z ich ziemi, wszystko w nazwa walki ze zmianami klimatycznymi. ”

Neil Makaroff, specjalista ds. Polityki europejskiej, Réseau Action Climat France, powiedział:

„Bezprecedensowa mobilizacja obywateli europejskich jest silnym wezwaniem do postawienia solidarności i działań na rzecz klimatu w centrum misji Europy. Politycy UE powinni nie tylko mówić o klimacie podczas europejskiej kampanii wyborczej, ale powinni również działać po 26 maja. Będą odpowiedzialni za prawdziwe zaangażowanie UE i jej 500 milionów obywateli w ekologiczną transformację, uwolnienie milionów miejsc pracy i ochronę jakości naszego życia i naszego środowiska. My, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i władze lokalne, upewnimy się, że wprowadzą wszystkie środki na rzecz sprawiedliwej społecznie transformacji, wspierając najsłabszych ludzi w naszym społeczeństwie i realizując obietnice porozumienia paryskiego w ciągu najbliższych pięciu lat.

Kelsey Perlman, Forest and Climate Campaigner, Fern, powiedział:

 „Nie możemy już dłużej unikać rozpadu klimatu, ograniczając jedynie emisje do zera - musimy także usuwać emisje już w atmosferze. Nadszedł czas, aby politycy wprowadzili politykę, która przywróci lasy dla społeczności, dzikiej przyrody i klimatu ”.

Steven Tebbe, dyrektor zarządzający, CDP Europe, powiedział:

„Przejście Europy do gospodarki niskoemisyjnej jest w toku i widzimy oznaki przywództwa ze strony niektórych firm i inwestorów. Ale wszyscy aktorzy muszą poruszać się szybciej. Nauka o klimacie mówi, że tempo zmian musi pilnie wzrosnąć, więc decydenci muszą szybciej wyznaczać śmielsze cele, tworzyć sprzyjające warunki dla szeroko zakrojonych działań i wyznaczać wyraźny kierunek podróży. Oznacza to zwiększenie przejrzystości ryzyka klimatycznego na rynku i zapewnienie inwestorom dostępu do porównywalnych danych wysokiej jakości. Decydenci UE muszą podjąć kroki, aby zapewnić wszystkim firmom minimalny poziom wiarygodnych ujawnień korporacyjnych, aby umożliwić lepsze wycenę ryzyka i spełnienie tych śmielszych celów UE. ”

Nick Nuttall, dyrektor ds. Komunikacji strategicznej w Earth Day Network i zastępca rzecznika, powiedział:

„Wezwanie do działania jest wyraźnym wezwaniem dla przywódców i Parlamentu, by sprawiedliwie i sprawiedliwie umieścić Unię Europejską po prawej stronie historii. Jest to również wezwanie dla obywateli, aby upewnić się, że wydarzy się to między 23 a 26 maja i wsparcie dla kandydatów #VoteEarth - tych, którzy są zdecydowani realizować silną politykę klimatyczną i środowiskową. W ten sposób wybory europejskie w 2019 r. Mogą wywołać falę pozytywnych zmian nie tylko tutaj, ale w ponad 100 wyborach krajowych i federalnych odbywających się na całym świecie od teraz do końca 2020 r. ”.

Danielle Hirsch, dyrektor obu ENDS w Holandii, powiedziała:

„Zmiany klimatyczne i ich skutki są realne, zarówno w Europie, jak i na świecie. Jako Europa ponosimy odpowiedzialność jako główny zanieczyszczający klimat, a także moc, pieniądze i wiedza, aby powstrzymać zmiany klimatu. W międzyczasie, i pomimo ciągłego oświadczenia naszych przywódców politycznych o potrzebie walki ze zmianami klimatu, nie dokonano żadnych konkretnych zmian w żadnym z kluczowych obszarów polityki. To musi się zmienić. Na dzień dzisiejszy europejskie państwa członkowskie powinny zacząć wycofywać się z przemysłu paliw kopalnych i wykorzystywać finanse publiczne do stymulowania zrównoważonych miast, transportu i systemu żywnościowego. Nie powinniśmy marnować więcej słów. Potrzebne jest działanie. ”

Biznes:

Dr Martin Porter, prezes, Cambridge University Institute for Sustainability Leadership Brussels, powiedział:

„Ważne jest, aby przywódcy UE umieścili zmiany klimatyczne na czele swoich programów dla Sibiu i nie tylko. Następne pięć lat będzie kluczowe dla ustanowienia inwestycji, infrastruktury i innowacji potrzebnych do głębokiej dekarbonizacji przy jednoczesnym zapewnieniu przewagi konkurencyjnej Europy w powstającej globalnej czystej gospodarce. Ankieta po sondażu potwierdza, że ​​obywatele europejscy oczekują teraz od Europy wyraźnych działań i przywództwa w tej dziedzinie.

„Biznes dostrzega także pilny charakter kryzysu klimatycznego, rosnące ryzyko, jakie z nim wiąże, a koszty zbyt małych kosztów są większe niż koszty potrzebne do osiągnięcia zera netto. Możliwości Europy wynikające z takiej transformacji są znaczne pod względem miejsc pracy, konkurencyjności, korzyści dla konsumentów i dobrobytu obywateli.

„Przedsiębiorstwa z całej gospodarki UE stoją na stanowisku, że jasno pokazują, że wiedzą, że jedynymi odpornymi modelami biznesowymi są te, które dostosowują i zapewniają zrównoważony dobrobyt zgodny z emisją zerową netto do połowy wieku. Mogą i zobowiązują się do odegrania swojej roli i wzywają UE do podniesienia ambicji dotyczących celu na 2030 r. I do zapewnienia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r. Musimy teraz przyspieszyć. ”

Benedetta Friso Bellemo, dyrektor ds. Sprzedaży w Joule Assets Europe, powiedziała:

„W Joule Assets Europe wierzymy, że zrównoważona energia ma kluczowe znaczenie dla realizacji naszych celów w zakresie klimatu i energii na rok 2030, które stają się coraz pilniejsze. Walczymy każdego dnia o bardziej ekologiczną przyszłość, ułatwiając inwestycje w zrównoważone aktywa energetyczne i wspierając rozwój małe i średnie firmy świadczące usługi energetyczne Jesteśmy dumni z bycia częścią niewiarygodnej grupy interesariuszy walczących ze zmianami klimatu i wprowadzenia naszej wiedzy sektorowej do szerszego konkursu na działania w dziedzinie klimatu. ”

Władze lokalne i regionalne:

Thomas Brose, dyrektor wykonawczy Climate Alliance powiedział:

„To kluczowy moment. Miasta w całej Europie dążą do zerowej emisji dwutlenku węgla i wyznaczają 100% cele w zakresie energii odnawialnej, przyczyniając się w ten sposób do sprawiedliwości klimatycznej na całym świecie. Nadszedł czas, aby obecni i przyszli decydenci UE pomogli przekształcić te lokalne cele w rzeczywistość europejską poprzez ustanowienie przekrojowego priorytetu w działaniach na rzecz klimatu. ”

Tine Heyse, zastępca burmistrza miasta Ghent, współprzewodniczący Climate Alliance, powiedział:

„Wraz z nadchodzącymi wyborami europejskimi chciałbym wezwać przyszły Parlament Europejski, Komisję i wszystkie rządy UE do działania. Bez waszego działania społeczeństwo wolne od dwutlenku węgla jest niemożliwe. To, co musisz zrobić, to jasno: wycofać paliwa kopalne. Są staroświeckie, brudne i nie mieszczą się w społeczeństwie wolnym od dwutlenku węgla. Jako społeczności lokalne chcemy społeczeństwa w 100% odnawialnego. Zejście na zero węgla nie będzie łatwe, ale przyniesie korzyści. Dostajemy bardziej ekologiczne miasta, czyste powietrze, lokalnie produkowaną energię i lepsze warunki mieszkaniowe. ”

Cees Loggen, minister regionalny, Prowincja Noord-Holland i wiceprzewodniczący CPMR odpowiedzialny za klimat i energię powiedział:

„Jako politycy regionalni musimy mieć pozytywne przesłanie dotyczące walki ze zmianami klimatu. Potrzebujemy entuzjazmu i nadziei i musimy pokazać, że walka ze zmianami klimatu oznacza także możliwości. Walka ze zmianami klimatu dotyczy także wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Europa musi inwestować w nowe technologie, rozwijać innowacje i przewodzić w światowej konkurencji. Potrzebujemy Unii Europejskiej, aby wzmocniła swoje ambicje w zakresie działań na rzecz klimatu i działała w synergii z terytoriami ”.

Fragment Manifestu FEDARENE:

„Nowi przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej mają szansę uczynić lata 2020–2030 pamiętnym w historii jako dekada europejskiego odrodzenia. Ich ambicja może postawić Unię Europejską na właściwej drodze do przemian gospodarczych i społecznych potrzebnych do osiągnięcia neutralności dwutlenku węgla do 2050 r. ”

Młodzi:

Petra Buru, piątki na przyszłość Węgry powiedziały:

„Wkrótce obywatele europejscy będą wybierać, kto będzie ich reprezentował w Parlamencie Europejskim i kto będzie kształtował odpowiedź UE na kryzys klimatyczny przez następne pięć lat. 24 maja - podczas wyborów - będziemy na ulicach, aby poczuć pilną potrzebę działań na rzecz klimatu. Aby zrozumieć słowa nauki o klimacie.

Następna generacja decydentów w Parlamencie Europejskim, Komisja i wszyscy szefowie rządów muszą zrozumieć, co jest zagrożone dla przyszłych pokoleń - dla nas - i pilnie zobowiązać się do przyspieszenia działań mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. I osiągnięcie poziomu emisji zerowej netto jak to możliwe. ”

Bernd Hirschberger, europejski współprzewodniczący FIMCAP, Międzynarodowej Federacji Parafialnych Młodzieży Katolickiej, powiedział:

„Młodzi ludzie w Europie są głęboko zaniepokojeni zmianami klimatu i przerażeni brakiem zdecydowanych i natychmiastowych działań podjętych w celu stawienia czoła kryzysowi klimatycznemu pomimo pilnych ostrzeżeń społeczności naukowej. To wyraźny sygnał alarmowy! Jak opisała Greta Thunberg: Nasz dom płonie. Jako młodzi ludzie będziemy nadal podnosić nasze głosy i możemy tylko mieć nadzieję, że decydenci w Europie usłyszą nasze wezwania i wreszcie wyślą strażaków, by walczyli z ogniem, który zaczął niszczyć nasz dom. Widząc, że całe stworzenie jest zagrożone, jako młodzi chrześcijanie nie możemy robić nic innego, jak tylko głośno i wzywać do natychmiastowych i zdecydowanych działań na rzecz klimatu. ”

Oświadczenie CliMates:

„Jako organizacja młodzieżowa, CliMates składa się z członków zainteresowanych nie tylko tematyką środowiska i zmian klimatu, ale przede wszystkim zainteresowanych naszą przyszłością i światem, w którym będziemy żyć. Następne 11 lat będzie miało kluczowe znaczenie dla ograniczenia globalne ocieplenie do 1,5 ° C i uniknięcie niszczących skutków dla naszej planety i społeczeństwa.

Dlatego musimy podjąć kluczowe działania w celu ograniczenia globalnego ocieplenia. W kontekście wyborów europejskich pragniemy przypomnieć Unii Europejskiej, aby przyjęła na siebie odpowiedzialność za prowadzenie walki ze zmianami klimatu w Unii i za granicą. Nowi przedstawiciele Parlamentu Europejskiego będą musieli wywiązać się ze swoich obowiązków w zakresie opracowania odpowiednich ram, które umożliwią państwom członkowskim wdrażanie bardziej ambitnych krajowych centrów danych. Ramy te powinny obejmować regulacje, które wspierają ekologiczny styl życia, sprzyjają rozwojowi zrównoważonych sieci transportowych, rozwojowi obszarów wiejskich, politykom rolnym i inwestycjom, a ponadto pociągają do odpowiedzialności dużych zanieczyszczających. ”

Grupy wiary:

Biskup Jean-Claude Hollerich, arcybiskup Luksemburga, powiedział:

„Chciałbym zapytać przyszły Parlament UE, Komisję i państwa członkowskie o pilne działania przeciwko działaniom w dziedzinie klimatu. Potrzebujemy pilnych działań dla naszych rodzin, naszych dzieci, dla przyszłości ludzi na tej Ziemi.

Szczególnie chciałbym poprosić ich, aby zapewnili, że przejście na zero emisji jest sprawiedliwe, uporządkowane i przynosi korzyści najbiedniejszym członkom społeczeństwa, integrując silne środki społeczne i chroniąc prawa człowieka. ”

Josianne Gauthier, sekretarz generalny CIDSE, powiedział:

„Żyjemy już poza naszymi granicami planetarnymi. Musimy działać pilnie, aby zmienić nasze obecne wzorce produkcji i konsumpcji i stworzyć przestrzeń dla zrównoważonego stylu życia i zachowań. Zmiany te muszą znaleźć odzwierciedlenie w polityce, a Europa musi przejąć przywództwo i odpowiedzialność, ponieważ jest to kwestia sprawiedliwości globalnej, środowiskowej, społecznej i międzypokoleniowej. Jako podmioty działające na rzecz wiary i organizacje rozwojowe jesteśmy świadkami globalnego, społecznego i ludzkiego wymiaru tego kryzysu klimatycznego ”.

Floris Faber, dyrektor ACT Alliance EU, powiedział:

„Jak zwykle nie jest to możliwe. Nowa kohorta decydentów politycznych UE musi działać w celu radykalnego zwiększenia wysiłków na rzecz zmniejszenia udziału emisji UE w zmieniającym się klimacie. Nowe i powracające decydenci UE mają do odegrania rolę w ułatwianiu tworzenia odpornych społeczności, w których najbardziej narażeni są w stanie przystosować się do zagrażających życiu wpływów klimatycznych.

Ponieważ finansowanie działań w dziedzinie klimatu stanowi trzon tego wysiłku, UE musi zwiększyć swój wkład w finansowanie działań związanych ze zmianą klimatu na rzecz Zielonego Funduszu Klimatycznego i Funduszu Adaptacyjnego, w tym wsparcie na rzecz adaptacji oraz strat i szkód dla krajów rozwijających się.

UE nadal może przyczynić się do stworzenia świata, w którym priorytetem jest czyste powietrze, zrównoważone źródła utrzymania, miejsca pracy i wzrost gospodarczy. Ale UE musi działać teraz. 

Naukowcy:

Jean - Pascal van Ypersele, były wiceprzewodniczący IPCC, powiedział:

„Wybory europejskie to bardzo ważny moment dla Europy i dla przyszłości naszej walki ze zmianami klimatu. Należy podjąć ważne decyzje, aby jak najszybciej doprowadzić Europę do emisji zerowej netto i chronić obywateli oraz przyszłość następnego pokolenia na całym świecie. ”

Społeczność sportowa:

Eva Maria Brem, austriacka zawodniczka narciarstwa alpejskiego - złoty medalista Igrzysk Olimpijskich 2015:

„Jako sportowcy zimowi widzimy pogarszające się skutki zmian klimatu w naszym codziennym życiu. Zimy stają się coraz krótsze. Czas, w którym śnieg jest na ziemi i zmniejsza się pokrywa śnieżna.

To nie tylko zagrożenie dla sportów zimowych. Ryzykuje to również życie milionów ludzi, którzy polegają na tej pokrywie śnieżnej w wodzie pitnej.

Zegar tyka dla nas wszystkich. Kolejne pokolenie europejskich decydentów musi podejmować właściwe decyzje, aby zapewnić lepszą przyszłość wszystkim Europejczykom ”.

Wpływowe społeczności:

Alfredo Sendim, portugalski rolnik i powód Sprawy Klimatycznej Ludu, powiedział:

„Jestem rolnikiem w Portugalii od ponad 30 lat i dziś odczuwam skutki zmian klimatu w moim codziennym życiu. W imieniu wszystkich rodzin i młodzieży dotkniętych zmianami klimatu wzywam nowy Parlament Europejski, Komisję do zobowiązania się do zwiększenia celu na 2030 r. I zmniejszenia emisji do zera na długo przed 2050 r. ”


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej