więcej


Energetyka

Europejscy naukowcy badają potencjał biogazu (9648)

2010-10-08

Drukuj
Jedną z technologii, która może zapewnić Unii Europejskiej osiągnięcie 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych, jest wykorzystanie biogazu w energetyce. Bazując na tych założeniach, UE finansuje program rozwoju biogazowni w Europie. Zgodnie z priorytetami Wspólnej Polityki Rolnej, biogazownie mają powstawać głównie w gminach wiejskich. 
Wsparcie dla unijnego projektu SEBE (Zrównoważone oraz Innowacyjne Europejskie Środowisko Biogazu) pochodzi z Programu UE dla Europy Centralnej, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF). Kwota dotacji wynosi 2,6 mln euro.

Projekt jest realizowany pod kierownictwem Internationalisierungscenter Steiermark (ICS) w Austrii oraz w Czechach, Polsce, Słowenii, Słowacji i na Węgrzech. Transfer know-how do tych krajów jest jednym z głównych celów SEBE, dlatego też w jego pierwszej fazie zostanie ustalony harmonogram prac oraz określone obszary, które wymagają szczególnej uwagi. Działają już lokalne punkty doradztwa w zakresie rozwoju regionalnego.

Biogaz może być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i ciepła, do celów chłodzenia lub jako paliwo do pojazdów, które przetworzone na biometan można włączyć do krajowej sieci gazowej. Mikroorganizmy podczas beztlenowego procesu oddychania rozkładają materiał organiczny, w wyniku czego powstają produkty gazowe, m.in. dwutlenek węgla i metan, wykorzystywany do generowania energii.

Według naukowców z SEBE ten rodzaj energii może zastąpić inne źródła, takie jak paliwa kopalne i przyczynić się tym samym do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i skierowania w stronę energii zrównoważonej. Fermentacja beztlenowa z produkcją biogazu (AD) może mieć ogromne znaczenie w realizacji unijnego celu 2020.

W Niemczech powstało już prawie 5 tys. biogazowni, jednakże inne kraje europejskie w dalszym ciągu kwestionują rentowność takich inwestycji. SEBE jest zdeterminowane przekonać sceptyków do projektu poprzez szerzenie wiedzy w Europie o technologii AD, możliwościach jej wykorzystania i ramach prawnych, niezbędnych do uczynienia z biogazu opłacalnego i odnawialnego nośnika energii.

Według naukowców istnieje wciąż wiele barier, które utrudniają wprowadzenie tej technologii na rynki europejskie. Wśród nich wymieniają: skomplikowane i czasochłonne procedury uzyskania zezwolenia, brak jasno określonych ram prawnych, czy wysokie koszty instalacji. Brakuje również wiedzy technicznej i wykwalifikowanych pracowników. Opracowane już zostały przyszłe metody edukacji i szkoleń w sektorze biogazu.

Podwaliny pod nowe prawodawstwo kładą dwie dyrektywy przyjęte przez Unię Europejską: Dyrektywa (2003/30/WE) w sprawie promocji stosowania biopaliw oraz Dyrektywa (2003/96/WE) w sprawie opodatkowania produktów energetycznych. Jednak, aby biogaz mógł konkurować z paliwami kopalnymi, niezbędne są dodatkowe przepisy, takie jak obowiązek posiadania przynajmniej jednego stanowiska z biopaliwem, nałożony na stacje benzynowe.

Naukowcy SEBE chcą stworzyć sieci technologiczne pomiędzy ekspertami z różnych instytucji poprzez międzynarodowe Kompetencyjne Centra Wiedzy. W celu zapewnienia stałego przepływu informacji o wynikach badań zostanie utworzona rada doradcza składająca się z przedstawicieli zewnętrznych zainteresowanych stron. Polityka otwartości ma również ułatwić komunikację z innymi międzynarodowymi i krajowymi organizacjami oraz grupami interesu. Naukowcy mają nadzieję, że system ten przetrwa zakończenie projektu, przewidzianym na 2013 rok.

Jeżeli program SEBE zakończy się sukcesem, znacznie ułatwi wdrożenie tej technologii w Polsce. Według dokumentu „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020” do 2020 roku w każdej gminie, która posiada wystarczające zasoby, ma powstać biogazownia wykorzystująca rolniczą biomasę. Rozwój biogazowni przyczyni się do wypełnienie założeń „Polityki energetycznej Polski do 2030” – osiągnięcia 15% udziału źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii.

OB, ChronmyKlimat.pl

na podstawie: ec.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej